• اکتشاف آب زیرزمینی

  ژئوفیزیک آبهای زیرزمینی به روش مقاومت ویژه الکتریکی RS

 • نفت

 • معدن

 • گراویمتری CG-5

  کاربرد در اکتشاف کانی های فلزی سنگین و نفت و گاز

 • خورشید و زمین

 • ژئومغناطیس

مجله فيزيك زمين و فضا جلد 30‏، شماره 2، 1383

مقالات كامل

 

 • احمدي‌گيوي‏، ف. و نجيبي‌فر‏، ي.‏، مطالعة چرخندزايي در پشت به باد كوه‌هاي آلپ و اثر آن بر آب و هواي خاورميانه براي دورة يك‌ساله   [اصل ‌مقاله]   [چكيده ‌انگليسي]
 • مرادي‏، م. و نبي‌بيدهندي‏، م.‏، بررسي اثر تصحيح برون‌راند شيب در پردازش داده‌هاي لرزه‌نگاري سه‌بعدي   [اصل ‌مقاله]   [چكيده ‌انگليسي]
 • نقي‌زاده‏، م. و حسين‌زاده گويا‏، ن.‏، اكتشاف ذخاير زمين‌گرمايي در منطقة خوي با استفاده از روش مگنتوتلوريك   [اصل ‌مقاله]   [چكيده ‌انگليسي]
 • رستگارموحد‏، غ.‏، جواهريان‏، ع. و سديدخوي‏، ا.‏، برآورد قدرت انفجارهاي هسته‌اي سميپالاتينسك با استفاده از فاز Lg لرزه‌نگاشت‌هاي SRO مشهد   [اصل ‌مقاله]   [چكيده ‌انگليسي]
 • نبي‌بيدهندي‏، م.‏، قوامي‏، ش. و مرادي‏، م.‏، بررسي و مقايسه كوچ‌هاي زماني قبل و پس از برانبارش   [اصل ‌مقاله]   [چكيده ‌انگليسي]
 • آزادي‏، م.‏، داوري عدالت‌پناه‏، ف.‏، رضازاده‏، پ.‏، ميرزايي‏، ا. و وكيلي‏، غ.‏، نتايج اجراي عملياتي تحليل عيني به روش كرسمن   [اصل ‌مقاله]   [چكيده ‌انگليسي]
 • رياحي‏، م. ع. و بازرگاني‏، ف.‏، بررسي كارايي روش مهاجرت PSPC در پردازش داده‌هاي لرزه‌اي به دست آمده از محيط‌هاي داراي تغييرات جانبي سرعت   [اصل ‌مقاله]   [چكيده ‌انگليسي]
 • علي‌اكبري بيدختي‏، ع.‏، بيوك‏، ن. و ثقفي‏، م. ع.‏، بررسي ساختار چند جريان جستناك توفان‌هاي همرفتي تهران با استفاده از داده‌هاي سودار   [اصل ‌مقاله]   [چكيده ‌انگليسي]

خلاصه مقالات (اصل مقالات به زبان انگليسي)

ابراهيم‌زاده اردستاني‏، و.‏، آشكارسازي آنومالي‌هاي سطحي با گراديان نرماليز شده دوبعدي داده‌هاي گراني   [چكيده فارسي]   [اصل ‌مقاله]

 

 

 

 

اکتشاف ژئوفیزیک ، دستگاه ژئوفیزیکی ، خرید و فروش معدن، معرفی دستگاه و تجهیزات ژئوفیزیک، ژئوفیزیک آب زیرزمینی، ژئوفیزیک معدن ، ژئوفیزیک نفت ، تجهیزات ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک زمینی ، فروش معدن، ژئوفیزیکهوایی ، ژئوفیزیک دریایی ، اکتشاف ژئوفیزیکی معدن، ژئوفیزیک آبیابی ، اکتشاف آب زیرزمینی ، اکتشاف آبهای زیرزمینی ، ژئوفیزیک اکتشافی نفت ، ژئوفیزیک اکتشافی معدن ، ژئوفیزیک اکتشافی آب ، اکتشاف معدن ، اکتشاف نفت ، اکتشاف نفت و گاز ، اکتشاف آبهای زیرزمینی ، اکتشاف ژئوفیزیکی آب ، اکتشاف ژئوفیزیک نفت ، تعیین محل حفر چاه ، ژئوفیزیک مهندسی ، مهندسی ژئوفیزیک ، اکتشاف ژئوفیزیکی سرب ، ژئوفیزیک چاه آب ، اکتشاف ژئوفیزیکی آهن ، اکتشاف ژئوفیزیکی مس ، دستگاه ژئوفیزیکی ، ژئوفیزیک آبهای زیرزمینی ، اکتشاف ژئوفیزیکی آب زیرزمینی، ژئوفیزیک چاه آب زیرزمینی، آب زیرزمینی ، دستگاه ژئوفیزیک ، آبیابی ژئوفیزیک ، آبیابی ژئوفیزیکی ، اکتشاف ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک چاه ، ژئوفیزیک آبیابی ، اکتشاف ، ژئوفیزیک ، ژئوفیزیکی ، تجهیزات ژئوفیزیک ، آبیابی ، آب یابی ، آبهای زیرزمینی ، هیدروژئوفیزیک ، معدن ، معادن ، نفت ، اکتشافات نفت، اکتشاف معدن، ژئوترمال، آبگرم، زمین گرمایی ، اکتشاف معدن آهن ، اکتشاف معدن سرب ، اکتشاف معدن روی ، اکتشاف معدن مس ، اکتشاف معدن منگنز ، تجهیزات ، دستگاه ، دستگاه ژئوفیزیک ، دستگاه ژئوالکتریک ، نرم افزار ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک ، زلزله شناسی ، لرزه نگاری ، لرزه نگاری انکساری ، لرزه نگاری انعکاسی ، ژئوالکتریک ، قطبش القایی ، مقاومت ویژه الکتریکی ، مغناطیس سنجی ، الکترومغناطیس ، مگنتوتلوریک ، تلوریک ، مگنتومتر ، گرانی سنجی ، ژئورادار ، گراویمتری ، چاه پیمایی ، حفاری چاه ، شرکت حفاری ، چاه پیمایی ، چاه نگاری ، زمین شناسی، معدن ید، ید، معادن ید.