• اکتشاف آب زیرزمینی

    ژئوفیزیک آبهای زیرزمینی به روش مقاومت ویژه الکتریکی RS

  • نفت

  • معدن

  • گراویمتری CG-5

    کاربرد در اکتشاف کانی های فلزی سنگین و نفت و گاز

  • خورشید و زمین

  • ژئومغناطیس

اکتشاف منابع آب زیرزمینی

 

آبهای زیرزمینی

 

*اکتشاف منابع آب زیرزمینی :

* بررسی های اولیه و مطالعات زمین شناسی : با استفاده از این اطلاعات می توان تصویری از سیستم آب زیر زمینی محل مورد مطالعه به دست آورد و به علاوه مشخص کرد که چه نوع اطلاعات تکمیلی دیگری لازم است تا براساس آن برنامه کار مطالعات دقیق تر را طراحی نمود . با تعبیر و تفسیر عکس های هوایی می توان اطلاعات مقدماتی با ارزشی به دست آورد .نوع پوشش های گیاهی ، شبکه های زهکشی ، فرسایش ، رنگ ، عوارض سطحی معین مثل مخروط افکنه ها ، پادگانه های آبرفتی و دشت های سیلابی در روی عکس های هوایی به خوبی مشخص اند . و از شرایط زیر زمین و امکان تشکیل مخازن آب حکایت می کنند . با استفاده از عکس های هوایی می توان مناطق با حداکثر و حداقل امکان وجود منابع آب را مشخص نمود . با مطالعات چینه شناسی و بررسی های تکتونیکی می توان موقعیت و ضخامت افق های آبدار ، ارتباط بین لایه های آبدار ، تداوم لایه های محصور کننده ، موقعیت و طبیعت مرزهای آبخوان و مسائلی از این قبیل راروشن کرد .مثلا مطالعات چینه شناسی ممکن است آبخوانی را در زیر لایه های نامناسب سطحی نشان دهد .به کمک مطالعات ساختمانی میتوان موقعیت و شرایط مناسب برای تشکیل مخازن آب زیرزمینی را مشخص کرد .با مطالعه گسل ها اطلاعات بیشتری در مورد موقعیت آبخوان ها به دست می آید . گسل ها دررسوبات سخت نشده ممکن است سدهایی هیدرولیکی در مقابل حرکت جانبی آب زیرزمینی ایجاد کنند . خرد شدگی و سایش سنگ ها در منطقه گسلی می تواند موجب کاهش نفوذپذیری شود. همچنین گسل ها ممکن است موجب جابه جایی قائم یا حتی قطع شدگی لایه های نفوذپذیر شوند . ژئومورفولوژی نیز در مطالعه برای جستجوی منابع آب در نهشته های پلئیستوسن پسین و رسوبات عهد حاضر یک جزء ضروری مطالعات زمین شناسی را تشکیل می دهد . وجود رسوبات نفوذپذیر و مناسب برای تشکیل آبخوان ها را غالبا با مطالعه عوارض سطحی آنها می توان مشخص کرد .

*مطالعات آب شناسی :

مطالعات آب شناسی برای جستجوی آب زیرزمینی شامل بررسی میزان آب موجود برای تغذیه ، محل های خروج آب و مقدار تخلیه است . مقدار کل آب موجود برای تغذیه شامل بارندگی و آب های جاری در رودهای بزرگ دائمی است . سهولت تغذیه نیز عامل مهم دیگری است . سطوح نفوذناپذیر مثل شیل ، رس و کوارتزیت بیشتر تشکیل رواناب سطحی میدهند و از تغذیه کافی آب زیرزمینی جلوگیری می کنند . تغذیه یا ظرفیت تراوش از سطح زمین را با انواع مختلف تراوش سنج ها تخمین می زنند . تعیین موقعیت ، مقدار و نحوه تخلیه آب از چشمه ها نیز معیار خوبی برای پی بردن به شرایط هیدرولوژیک منطقه مورد مطالعه است . مطالعات آب شناسی ، علاوه بر آماربرداری از چشمه ها ، شامل گردآوری آمار مربوط به چاه ها ، قنات ها و دیگر راه های استخراج مصنوعی آب نیز می شود .

*مطالعات ژئوفیزیک :

با استفاده از این مطالعات که در سطح زمین انجام میگیرد با هزینه ای نسبتا کم و سریع ، می توان به طور کلی اطلاعات مفیدی در مورد منابع آب زیرزمینی به دست آورد . در بررسی های ژئوفیزیک مستقیما نوع سنگ ها ، تخلخل ، نفوذپذیری و مشخصاتی از این قبیل به دست نمی آید . بلکه با اندازه گیری برخی از خواص فیزیکی سنگ ها می توان محل هایی را که احتمال وجود آبخوان های مطلوب بیشتر است ، مشخص کرد . برای اطلاعات دقیق تر باید نتایج بررسی های ژئوفیزیک با نتایج حاصل از چاه های اکتشافی تلفیق شوند .با بررسی های ژئوفیزیک می توان محل های مناسب تر برای حفر چاه را مشخص کرد .روش های ژئوفیزیک متنوع اند ولی معمولی ترین روش مورد استفاده در مطالعه آب های زیرزمینی روش مقاومت ویژه است .شامل :روش کار در بررسی های ژئوالکتریک و نقشه ها و مقاطع ژئوالکتریک – حفاری های اکتشافی ،چاه نگاری ، نمودار پتانسیل خودزا ، نمودار مقاومت ویژه ، نمودار گاما ، نمودار نوترون ، نمودار گاما – گاما  است .

*حفاری اکتشافی :

- کسب اطلاعات لازم برای حفر چاه های بهره برداری در منطقه مورد مطالعه

- تعیین ظرفیت آبدهی چاه

- تعیین ضرایب هیدرودینامیک آبخوان ها شامل K-T-S  

- تشخیص تعداد آبخوان ها و تفکیک آنها

- بررسی وضع کیفی آب های زیرزمینی در اعماق مختلف و تفکیک لایه های آبدار شیرین و شور .

- تعیین عمق سنگ بستر

- تعیین عمق .ضخامت .جنس و خصوصیات لایه ها و سازندها .

*نمودار پتانسیل خودزا :

نمودار پتانسیل خودزا SP به وسیله اندازه گیری و ثبت اختلاف پتانسیل موجود ، بین الکترودی که در سر چاه به زمین متصل شده و الکترود دیگری که به درون چاه فرستاده می شود انجام میگیرد .در موقع تهیه نمودار SP چاه باید لوله گذاری نشده و هنوز از گل حفاری پر باشد . با عبور الکترود درون چاه از مقابل لایه های مختلف ، اختلاف پتانسیل های ثبت شده در نمودار نیز تغییر می کند . حد سمت راست نمودار را خط شیل می نامند . که نشان دهنده لایه های نفوذناپذیر مثل شیل ، رس و سنگ های متراکم است . پتانسیل های سمت چپ آن منفی و سمت راست آن مثبت است . حدسمت چپ نمودار خط ماسه نام دارد  که لایه های نفوذپذیر مثل ماسه ، گراول و ماسه سنگ یا سنگ های با تخلخل ثانوی اند . با افزایش مقدار نمک در آب لایه آبدار ، مقدار SP بیشتر منفی می شود پس  این نمودار میتواند لایه های حاوی آب شور را نشان دهد.

*مطالعات کیفی آب های زیرزمینی : شامل معادله بیلان آب " :

{بارش +جریان ورودی زیرزمینی +آب های انتقالی از حوضه های مجاور +کاهش ذخیره سطحی +کاهش ذخیره زیرزمینی }= { جریان خروجی زیرزمینی +جریان خروجی سطحی +آب های انتقالی به حوضه های مجاور +تبخیر و تعرق +افزایش ذخیره سطحی +افزایش ذخیره زیرزمینی }

می باشد. بارش ، جریان های سطحی ، تغییرات ذخیره سطحی ، تغییرات ذخیره آب زیرزمینی ، تبخیر و تعرق ،جریان های ورودی و خروجی زیرزمینی در این محدوده می باشد .

 

 

اکتشاف ژئوفیزیک ، دستگاه ژئوفیزیکی ، خرید و فروش معدن، معرفی دستگاه و تجهیزات ژئوفیزیک، ژئوفیزیک آب زیرزمینی، ژئوفیزیک معدن ، ژئوفیزیک نفت ، تجهیزات ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک زمینی ، فروش معدن، ژئوفیزیکهوایی ، ژئوفیزیک دریایی ، اکتشاف ژئوفیزیکی معدن، ژئوفیزیک آبیابی ، اکتشاف آب زیرزمینی ، اکتشاف آبهای زیرزمینی ، ژئوفیزیک اکتشافی نفت ، ژئوفیزیک اکتشافی معدن ، ژئوفیزیک اکتشافی آب ، اکتشاف معدن ، اکتشاف نفت ، اکتشاف نفت و گاز ، اکتشاف آبهای زیرزمینی ، اکتشاف ژئوفیزیکی آب ، اکتشاف ژئوفیزیک نفت ، تعیین محل حفر چاه ، ژئوفیزیک مهندسی ، مهندسی ژئوفیزیک ، اکتشاف ژئوفیزیکی سرب ، ژئوفیزیک چاه آب ، اکتشاف ژئوفیزیکی آهن ، اکتشاف ژئوفیزیکی مس ، دستگاه ژئوفیزیکی ، ژئوفیزیک آبهای زیرزمینی ، اکتشاف ژئوفیزیکی آب زیرزمینی، ژئوفیزیک چاه آب زیرزمینی، آب زیرزمینی ، دستگاه ژئوفیزیک ، آبیابی ژئوفیزیک ، آبیابی ژئوفیزیکی ، اکتشاف ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک چاه ، ژئوفیزیک آبیابی ، اکتشاف ، ژئوفیزیک ، ژئوفیزیکی ، تجهیزات ژئوفیزیک ، آبیابی ، آب یابی ، آبهای زیرزمینی ، هیدروژئوفیزیک ، معدن ، معادن ، نفت ، اکتشافات نفت، اکتشاف معدن، ژئوترمال، آبگرم، زمین گرمایی ، اکتشاف معدن آهن ، اکتشاف معدن سرب ، اکتشاف معدن روی ، اکتشاف معدن مس ، اکتشاف معدن منگنز ، تجهیزات ، دستگاه ، دستگاه ژئوفیزیک ، دستگاه ژئوالکتریک ، نرم افزار ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک ، زلزله شناسی ، لرزه نگاری ، لرزه نگاری انکساری ، لرزه نگاری انعکاسی ، ژئوالکتریک ، قطبش القایی ، مقاومت ویژه الکتریکی ، مغناطیس سنجی ، الکترومغناطیس ، مگنتوتلوریک ، تلوریک ، مگنتومتر ، گرانی سنجی ، ژئورادار ، گراویمتری ، چاه پیمایی ، حفاری چاه ، شرکت حفاری ، چاه پیمایی ، چاه نگاری ، زمین شناسی، معدن ید، ید، معادن ید.